moneyprojects
Money Projects
windows

ควบคุมการเงินส่วนบุคคลของคุณด้วย Money Projects. ระบบบัญชีสองทางที่เรียบง่ายสำหรับใช้ส่วนตัว.

Home

หน้าแดชบอร์ดจะแสดงการสรุปให้คุณเห็นของสถานการณ์ทางการเงินของคุณ.

Watch

Transactions

ตรวจสอบสถานะทางการเงินในอดีตและอนาคตของคุณ.

Stopwatch

Scheduled transactions

คุณสามารถสร้างธุรกรรมแบบทันทีหรือแบบเกิดซ้ำได้.

Timer

Projects

ติดตามเป้าหมายทางการเงินของคุณด้วยโมดูลโปรเจ็คต์.

Stopwatch